• 063 799-55-19
  • 050 147-30-71
  • 066 111-83-70

Договір № ____________________

Про  надання телекомунікаційних послуг (Інтернет)

_______________________                                                                            _________________20___ року.

 

       Приватний підприємець Пухляк Володимир Іванович який являється Провайдером телекомунікацій,          що здійснює свою діяльність на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та        фізичних осіб-підприємців від 16.05.2013р. №06-3352/09 зареєстрований в реєстрі операторів телекомунікацій під №3315, (надалі – «Провайдер»), з однієї сторони та___________________________________________________________________________, що іменується надалі «Абонент», з іншої сторони і надалі іменуються «Сторони» уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На підставі даного договору Провайдер надає Абоненту (фізичній чи/та/або юридичній особі), а Абонент приймає та сплачує плату за  телекомунікаційні послуги по доступу до мережі Internet (далі – Послуги) з параметрами, наведеними в Додатку №1, який є невід’ємною частиною даного Договору.

1.2. Послуги надаються за умови технічної можливості у Провайдера надання таких послуг.

1.3. Даний Договір носить характер публічної оферти та відповідно до чинного законодавства України, має відповідну юридичну силу.

1.4. Згідно зі статтею 642 ЦК України, безумовним прийняттям даної публічної оферти (Договору) вважається здійснення Абонентом платежу в якості оплати Послуг Провайдера та отримання Провайдером відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.

1.5. Абонент може змінювати склад та обсяг Послуг за окремими замовленнями.

 

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1.  Усі платежі здійснюються в національній валюті України.

2.2.  Оплата послуг здійснюється шляхом внесення Абонентом грошових коштів (Абонплати) на свій Особистий рахунок. Грошові кошти мають бути внесені на Особистий рахунок Абонента у розмірі, строки та порядку, що передбачені умовами цього Договору.

2.3.  Усі платежі здійснюються Абонентом згідно тарифного плану, що вказаний в Додатку 1 даного Договору. Абонент, при здійсненні платежів, вказує номер цього Договору з метою ідентифікації Провайдером отриманої оплати.

2.4.  Абоненти здійснюють оплату Послуг та Додаткових послуг за допомогою платіжних терміналів, платіжних Інтернет-систем та іншими, вказаними Провайдером, способами. Документи про оплату рахунків мають зберігатися Абонентом протягом 3-х років.

2.5.  Розрахунковий період складає один календарний місяць. Протягом одного розрахункового періоду діє тільки один тарифний план.

2.6.  Абоненти здійснюють оплату Послуг  до першого числа кожного місяця.

2.7.  Стягнення плати за Послуги та Додаткові послуги  здійснюється шляхом списання грошових коштів з Особистого рахунку абонента.

2.8.  Кошти, списані за використання Послуг у поточному розрахунковому періоді, поверненню не підлягають.

2.9.   

2.10.   Тарифні плани на всі види послуг встановлюються провайдером самостійно.

2.11.   Провайдер має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови сплати, вартість, територію та строк дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг та додаткові умови.

2.12.   Тарифні плани та тарифи на будь-які Послуги та Додаткові послуги, можуть бути змінені та скасовані Провайдером за умови повідомлення Абонентів через особистий кабінет або за допомогою електронної пошти не менше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати такої зміни або скасування. Якщо до дати вступу в силу змін, Абонент не повідомив Провайдера про відмову від надання змінених послуг (тарифних планів), про зміну Тарифного плану, із зміною якою він не згодний, на інший Тарифний план, то вважається що Абонент згодний з такими змінами та після вступу змін в силу надання Абоненту таких Послуг продовжується та нарахування Абонплати здійснюється за зміненими умовами. Повідомлення Абонента про відмову від прийняття змін, зміну Тарифного плану здійснюється шляхом надсилання письмового повідомлення Провайдеру рекомендованим листом на поштову адресу, вказану в даному Договорі.

2.13.   Абонент може змінити Тарифний план. Для зміни тарифного плану (пакету) Абонент не пізніше 20 числа поточного місяця направляє Провайдеру письмове повідомлення, в якому зазначає новий обраний тарифний пакет. Зміна тарифного пакету відбувається з 01 числа місяця, наступного за місяцем отримання Провайдером відповідного повідомлення.

2.14.   Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший, про що вказується в умовах Тарифних планів.

 

 

3.        Права та обов’язки Сторін Договору.

 

3.1. Провайдер зобов'язаний:

 

3.1.1.  Надавати Абоненту Послуги цілодобово сім днів на тиждень протягом дії Договору.

3.1.2. Надати послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, та умов надання послуг з дотриманням вимог Правил та інших актів законодавства.

3.1.3. Провайдер зобов’язаний усувати пошкодження Мережі протягом 5 робочих днів з моменту повідомлення Абонентом про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення). Провайдер має докласти усіх зусиль для усунення пошкоджень у як найменший період часу. 

3.1.4. Попереджати споживачів про скорочення переліку послуг, зміну Тарифних планів (пакетів), тимчасове припинення або припинення надання послуг, відключення їх кінцевого обладнання від мережі у випадках і порядку, встановлених Договором, у тому числі у разі несплати заборгованості у порядку, передбаченому п. 2.12 цього Договору.

3.1.5. Забезпечувати правильність обліку та застосування Тарифних планів до наданих Послуг.

3.1.6. Забезпечити консультаційно-інформаційну та технічну підтримку Абонента з питань надання послуг по електронній пошті, за телефонами Провайдера, а також через службу технічної підтримки Провайдера.

3.1.7. Розглядати скарги та заяви Абонента в терміни, передбачені Законом України «Про звернення громадян» та інформувати його про результати розгляду. 

3.1.8. На вимогу Абонента надавати інформацію про режим роботи підрозділів Провайдера, про умови та порядок надання основних і додаткових послуг, про систему і порядок оплати.

3.1.9. Вживати заходів відповідно до чинного Законодавства України щодо забезпечення таємниці інформації, що передається телекомунікаційним способом та конфіденційної інформації про абонентів і послуги, які вони отримують. 

 

3.2. Провайдер має право:

 

3.2.1. Змінювати вартість і параметри Тарифних планів (пакетів) за основну та додаткову Послугу у разі збільшення її собівартості, зміни законодавства України про оподаткування та/або зміни цінової кон'юнктури ринку подібних послуг, зміни валютного курсу, тощо.

3.2.2. Припинити/призупинити надання Абоненту Послуг при недотриманні ним умов Договору. Призупинити надання послуг при несплаті Абонентом абонентської плати чи відсутності коштів на його особовому рахунку і розірвати Договір в односторонньому порядку без попереднього попередження Абонента, якщо Абонент не вчинить поповнення свого особового рахунку станом на перше число місяця, наступного за місяцем отримання послуг. 

3.2.3. Провайдер залишає за собою право на проведення позачергових робіт по модернізації і/або поліпшенню працездатності мережі, що призводять до тимчасової відсутності зв'язку.

3.2.4. Скоротити перелік, припинити (повністю або тимчасово) надання Послуг, у випадках, передбачених Законом України “Про телекомунікації” та Правил, або внаслідок припинення діяльності.

3.2.5. Не підключати та/або відключати підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання споживача у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

3.2.6. У разі виявлення нетипового навантаження на телекомунікаційну мережу Провайдера, завданої Абонентом або вірусними програмами і різкого зростання трафіку Абонента, Провайдер має право обмежити обсяг Послуг, які він надає Абоненту до з'ясування обставин, які викликали нетипове навантаження на телекомунікаційну мережу або появу нетипового трафіку і призупинити надання телекомунікаційної послуги.

3.2.7. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу (логін і пароль) Абонента з технічних причин і з причини підвищення рівня безпеки, попередньо повідомивши про це Абонента не пізніше, ніж за 7 календарних днів в Особистому кабінеті. 

3.2.8. Відмовити в задоволені скарг (заяв, претензій) Абонента, пов’язаних з наданням Послуг, якщо порушення вимог Договору виникли з вини Абонента або з вини третіх осіб. 

 

3.3. Абонент зобов'язується:

 

3.3.1. Надати достовірні відомості при здійсненні реєстрації, а також вчасно інформувати про їх зміну. Під зміною розуміється виправлення помилок, зміна прізвища, контактних даних, Тарифного плану.

Зміна однієї фізичної особи на іншу, або зміна Місця надання Послуг не допускається, в такому випадку Абоненту необхідно заключати додатковий (або новий) Договір.

3.3.2. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення кінцевого обладнання Абонента, проведення Провайдером кабелів та здійснення робіт з підключення.

3.3.3. Користуватися послугами в строгій відповідності з умовами даного Договору.

3.3.4. Своєчасно сплачувати плату за послуги, згідно з встановленим у Договорі порядком розрахунків.

3.3.5. Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі Послуг. Надавати Провайдеру (його представникам або працівникам) вільний доступ до Місця надання Послуг, кінцевого обладнання та Мережі, яка потребує перевірки та/або ремонту. 

3.3.6. При здійсненні будь-яких дій, пов'язаних з виконанням умов даного Договору, у тому числі при оплаті послуг, обов'язково вказувати номер даного Договору.

3.3.7. При підписанні (прийняття акцепту) договору ознайомиться з умовами договору і Тарифними пакетами. Своїм підписом на Договорі (акцептом договору) Абонент підтверджує, що йому зрозумілі його умови, і він згоден дотримуватися і виконувати їх.

3.3.8. Абонент зобов'язується бережно використовувати Кінцеве обладнання, не допускаючи його пошкодження. У випадку пошкодження обладнання, Абонент зобов’язується відшкодувати завдані збитки.  

3.3.9. Не рідше ніж 1 раз в 5 календарних днів відвідувати сайт Провайдера http://yarcom.net.ua для ознайомлення з публікаціями Провайдера щодо нових Послуг і Тарифів, змін до діючих послуг і тарифiв. 

3.3.10. Не здійснювати підключення третіх осіб до кінцевого обладнання з метою надання послуг Провайдера третій особі.

 

3.4. Абонент має право:

 

3.4.1. На своєчасне отримання послуг Провайдера відповідно до Тарифного пакету на умовах Договору . 

3.4.2. При користуванні Послугами змінювати Тарифні плани (пакети) на умовах, передбачених п. 2.13 цього Договору.

3.4.3. Отримувати від Провайдера інформацію про спожиті послуги за допомогою Особистого кабінету.

3.4.4. Письмово повідомляти Провайдера про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.

3.4.5. Отримувати від Провайдера інформацію про основні і додаткові Послуги за телефоном Центру технічної підтримки та на сайті Провайдера або в Особистому кабінеті Абонента. 

3.4.7. Відмовитися від подальшого користування Послугами та розірвати Договір у порядку, визначеному даним Договором.

3.4.8. За наявності вини Провайдера, вимагати від Провайдера несплати абонентної плати за весь час пошкодження Мереж та технічних за                                                                  собів, що призвели до тимчасового припинення надання послуг у разі порушення Провайдером граничних строків усунення пошкодження, які виникли не з вини споживача, з дати реєстрації Провайдером відповідної письмової заяви, надісланої Абонентом рекомендованим листом.

 

4.        ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

4.1.  Провайдер виключає з абонплати за місяць кожні 24 (двадцять чотири) години безперервного простою, які виникли по причині несправності або пошкоджень обладнання та програмного забезпечення Провайдера. Абонент повинен повідомити Провайдера про всі перебої в роботі за телефоном, +380501473071.

4.2.  За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

4.3.  Абонент бере на себе повну відповідальність за ризики, пов’язані із збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на власному обладнанні, та працездатність самого обладнання.

4.4.   Абонент бере на себе повну відповідальність за ризики, пов’язані із використанням інформаційних ресурсів мережі Інтернет. При цьому Провайдер не надає жодних гарантій і не несе жодної відповідальності за якість будь-яких товарів, інформації або послуг, що надаються за допомогою доступу до мережі Інтернет. Абонент несе особисту відповідальність за оцінку точності, повноти й придатності своїх думок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, які він отримує за допомогою доступу до мережі Інтернет.

4.5.   Абонент самостійно забезпечує зберігання своїх ідентифікаційних даних, що унеможливлює їх розголошення третім особам і несанкціоноване використання, і несе відповідальність за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання його каналу доступу.

4.6.   Провайдер не несе жодної відповідальності за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або моральну шкоду, пов’язані із використанням або неможливістю користуватися Послугою.

4.7.   Провайдер не несе відповідальність за повні чи часткові перерви в наданні Послуг, пов’язані з терміновою заміною обладнання, програмного забезпечення чи проведенням інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку мережі Інтернет.

4.8.  Провайдер не несе відповідальність за функціонування і доступ до окремих сегментів мережі Інтернет. Провайдер не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами чи серверами, які тимчасово чи постійно недоступні через мережу Інтернет.

4.9.  Провайдер не несе юридичну, матеріальну або іншу відповідальність за використання Абонентом платних послуг інших організацій, до яких він дістав доступ за допомогою отримання Послуг Провайдера.

4.10.         Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов Договору, через обставини непереборної сили (обставини форс-мажору), до таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

4.11.        Захист від несанкціонованого доступу третіх осіб до комп`ютера Абонента, захист від програм-шкідників, вірусів, мережевих атак і тому подібне, Провайдер не гарантується. Такий захист забезпечується Абонентом самостійно.

4.12.        Абонент бере на себе відповідальність за користування Послугами, наданими Провайдером i гарантує захист від претензій третіх осіб.

4.13.        Всі з’єднання Абонента із мережею Інтернет є ініціативою Абонента.

4.14.        Провайдер не відповідає за якість, дієздатність та безпеку інформації ресурсів, які перебувають поза межею зони контролю Провайдером.

4.15.        Абонент має право подавати Провайдеру заяви, скарги, претензії (далі – звернення ) з питань надання та отримання Послуг. Звернення пред'являються Абонентом у письмовому вигляді й підлягають реєстрації у встановленому Провайдером порядку.

4.16.        Розгляд звернень проводиться у встановлений законодавством строк.

4.17.        Провайдер відповідає за збиток, понесений Абонентом, тільки якщо доведена пряма вина самого Провайдера, в розмірі, пропорційному сумі абонентської плати за період простою. Ні за яких обставин відповідальність провайдера, у разі збитків або втрат, не перевищуватиме суму, яку Абонент сплачує як абонплату за місяць.

4.18.        Сторони несуть іншу відповідальність, вказана у додатках до даного договору, навіть якщо така не прописана безпосередньо в тексті Договору.

4.19.        Відповідальність, що не передбачена цим Договором, визначається згідно чинного законодавства України.

 

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони звільняються від часткового або повного виконання своїх обов’язків у випадку виникнення обставин непереборної сили, передбачити які неможливо на час підписання даного Договору, а саме: війна, військові дії, саботаж, стихійні лиха, громадянські заворушення, пожежі, рішення органів влади, які роблять неможливим виконання цього Договору. Всі ці обставини можуть бути прийняті до уваги іншою Стороною тільки в разі їх документального підтвердження.

-

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. В разі виникнення  спорів за цим Договором Сторони намагатимуться їх вирішити шляхом переговорів.

6.2. В разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів вони будуть вирішуватись в судовому порядку.

6.3. Сторони домовились, що до вимог, які випливають з даного Договору застосовується загальний строк позовної давності (три роки).

 

 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Договір укладений українською мовою в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

7.2. Всі повідомлення будь-якої із Сторін іншій Стороні за цим Договором повинні здійснюватись у порядку, передбаченому цим Договором. Заяви, замовлення чи інші письмові повідомлення, до яких цей Договір не встановлює вимог повідомлення іншої Сторони можуть направлятися поштою, електронною поштою,  факсом за адресами, вказаними в даному Договорі.

7.3. У випадку зміни адрес, вказаних в Договорі, Сторони зобов’язуються повідомити про це іншу Сторону протягом 3-х днів.

 

8. ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. За взаємною згодою Сторони можуть підписувати доповнення й зміни до цього Договору, якщо такі зміни прийняті по взаємному узгодженню, оформлені письмово і підписані Сторонами.

8.2. Провайдер має право на одностороннє внесення змін в даний Договір та/або Тарифний план (пакет), з обов'язковим повідомленням про це Абонентів на Інтернет-сайті  http://yarcom.net.ua не менше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів.

8.3. Договір може бути розірвано будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку лише у випадках, передбачених цим розділом.

8.4. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках:

8.4.1. Незгоди зі зміною Провайдером тарифу Абонента. Дане право Абонент може реалізувати протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту коли він дізнався або міг дізнатися про зміну тарифу.

8.4.2. Відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами, за умови, що кошти на особовому рахунку відсутні.

Про бажання розірвати Договір (від’єднатися від Мережі і припинити користування Послугами) Абонент повинен повідомити Провайдера та/або Оператора письмово, рекомендованим листом із зазначенням причин розірвання. У письмовому повідомленні Абонент може вказати бажану дату розірвання Договору, але не менше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з моменту повідомлення Провайдера.

8.5. У випадку, якщо у Абонента, що бажає розірвати Договір, на особовому рахунку залишаються гроші, такий Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін з обов’язковим підписанням угоди про розірвання, у якій зазначається строк повернення грошей Абоненту після розірвання Договору. Провайдер, повертає відповідний залишок коштів на розрахунковий рахунок Абонента, відкритий у будь-якому українському банку.

8.6. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Провайдера у кожному з наступних випадків:

8.6.1. У разі, якщо Провайдер виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при реєстрації, є неправдивими. У такому випадку Провайдер повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання.

8.6.2. У разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, в тому числі несанкціоноване підключення Абонентом третіх осіб до кінцевого обладнання, що передбачені цим Договором. При цьому, Провайдер повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 7 (сім) днів до розірвання. За своїм розсудом Провайдер може встановити у попередженні про розірвання Договору строк усунення порушень. У такому випадку, при не усуненні Абонентом вчинених порушень, Договір вважатиметься припиненим у вказаний у попередженні строк.

8.6.3. З інших підстав, передбачених у законодавстві України.

8.7. Про розірвання Договору з підстав, передбачених п.8.6. цього Договору Провайдер, на власний вибір: письмово, шляхом повідомлення у Особистому кабінеті, або іншим чином повідомляє Абонента.

8.8. Після розірвання Договору Провайдер може здійснити демонтаж абонентської лінії.

8.9. В разі, якщо Абонент не користується послугою більше ніж 3 місяці та не сплачує її вартість -  договір рахується розірваним.

8.10. Після розірвання договору Абонент зобов’язаний повернути технічне обладнання провайдеру протягом 3 (трьох) днів. У випадку смерті Абонента, обов’язок повернення кінцевого обладнання покладається на спадкоємців/правонаступників.   

 

 

 

 

 

 

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання та  діє протягом двох років. Договір вважається пролонгованим на наступнi перiоди тривалiстю в один рiк за винятком тих випадкiв, коли будь-яка iз Сторiн може скасувати  Договір через 30 (тридцять) дiб після письмового повiдомлення іншої Сторони.

 

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

10.1. Сторони погодилися, що зміст даного Договору, інформація та відомості, що стосуються даного Договору є конфіденційними і не можуть бути передані третім особам, за винятком випадків передбачених чинним законодавством (запит територіального відділення АМК, за рішенням суду та в інших випадках передбаченим законодавством).

10.2. В разі несплати Абонентом заборгованості та/або неповернення Кінцевого обладнання, Оператор має право надати третім особам інформацію щодо стану особистого рахунку Абонента, інформацію, визначену в Договорі (включаючи його назву/ ім’я, прізвище та по батькові, індефікаційний код (номер), адресу чи інші дані), а також використовувати таку інформацію з метою формування реєстру боржників, відкритого для таких третіх осіб, без згоди на те Абонента.

 

 

 

 

11. ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ

11.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду Провайдеру на обробку та використання моїх персональних даних вказаних в цьому договорі, виключно з метою та в межах виконання ним вимог податкового законодавства України.

 

 

_______________________________підпис Абонента

 

 

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ СТОРІН:

 

 

ПРОВАЙДЕР

ПП Пухляк Володимир Іванович:

Поштова адреса:  89414, с.Ярок 24

Ужгородського р-ну.

Юридична адреса: , с.Ярок 24 Ужгородського р-ну.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Р/рахунок      UA85 312378 00000 26000053908883

МФО (код банку)      312378

ЄДРПОУ/ДРФО       3115514238  

Консультаційний відділ: т. +380661118370

Технічна підтримка:, т. +380501473071.

 

 

 

 

 

В особі директора:

 

Пухляк В.І.

Підпис __________________________________

АБОНЕНТ

П.І.Б._______________________________________

 ___________________________________________

Паспортні дані (серія, №, ким і коли виданий)________________________________ _______________________________________

_______________________________________

ІПН ___________________________________

тел.____________________________________

 

Адреса: ________________________________

_______________________________________

 

 

 

 

Підпис ________________________________